Franciszkański Zakon Świeckich

Historia powstania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i jego rozwój na ziemiach polskich.

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty. Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży. Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon Św.

7-28-1100x900Franciszka upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego.

Po II wojnie światowej, w okresie stalinizmu III Zakon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych którzy ocaleli oraz wsparciu życzliwości kapłanów przetrwał ten trudny okres. Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej blisko 27 lat temu przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły FZŚ. Franciszkański Zakon Świeckich rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym: Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami partykularnymi (KG 4,1).

Zasady życia franciszkanów świeckich:

Reguła życia franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

  • kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”,

  • oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,

  • budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji, walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,

  • niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,

  • żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,

  • czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Spotkania naszej Wspólnoty odbywają się co drugi czwartek miesiąca. Rozpoczynają się one Msza Świętą na godz. 18.00. Po Mszy idziemy do salki na spotkanie formacyjne i Liturgię Godzin. Prawie na każdym zebraniu wygłaszana jest konferencja na jakiś temat odnoszący się szczególnie do świeckich franciszkanów.

Uczestniczymy w Rekolekcjach Franciszkańskich, Dniach Skupienia.

Jeśli czujesz w głębi serca jakąś głębszą potrzebę zjednoczenia z Bogiem dołącz do nas, czekamy na Ciebie! Opiekę duszpasterską objął ks. Dawid Mazurowski. 

Parafia na Facebook