Szkoła Nowej Ewangelizacji

Czym jest „Nowa Ewangelizacja”? 

Nowa_Ewangelizacja_logotyp1

Tego pojęcia użył Ojciec św. JAN PAWEŁ II po raz pierwszy, w czasie swojej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Potem będzie tego pojęcia używał w różnych swoich wypowiedziach. Na konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej skierował do Kościoła słynne wezwanie do Nowej Ewangelizacji – „patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację, nową w swoim zapale, nową w swych metodach i nową w środkach wyrazu” (Haiti 9.03.1983)

a) Ewangelizacja nowa w zapale to znaczy w zapale zrodzonym z osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, które prowadzi do nawrócenia serca. Owocem tego spotkania jest pragnienie przekazania innym radości wiary.

b) Ewangelizacja nowa w metodzie polega na głoszeniu kerygmatu, osoby Jezusa umarłego, zmartwychwstałego, uwielbionego jako jedynego Zbawiciela, Pana i Mesjasza – jest to propozycja dla każdego człowieka na dziś. Nową metodą jest też zaangażowanie każdego członka Kościoła, a zwłaszcza świeckich do tego dzieła.

c) Ewangelizacja nowa w środkach wyrazu domaga się języka egzystencjalnego. Chodzi o to, aby głosić Dobrą Nowinę językiem zrozumiałym dla każdego odbiorcy. Różne sposoby przekazu Ewangelii wypływają z pojęcia inkulturacja i mają służyć rozgłaszaniu całej treści objawionej prawdy.

NOWA EWANGELIZACJA” jest nowa:

W swojej NOWEJ GORLIWOŚCI – chodzi o to, żeby chrześcijanie ożywili w sobie odpowiedzialność za przekaz tej Ewangelii, żeby byli gotowi z tą Ewangelią rzeczywiście pójść do innych i apostołować, aby chrześcijaństwo było dynamiczne, otwarte, żeby było poszukiwaniem nowych ludzi.

W stosowaniu NOWYCH METOD – czyli poszukiwaniu nowych sposobów dotarcia z Ewangelią do dzisiejszego człowieka, adekwatnych do dzisiejszych sytuacji. Papież wymienia tu takie nowe środki jak – telewizja, radio, prasa, teatr, internet – środki, które będą bardziej odpowiadały mentalności współczesnego człowieka, jego językowi. Poszukajmy jakichś nowych metod – może przedstawienia, jakaś realizacja wizualna w postaci plakatów, billboardów.

W uczestnictwie NOWYCH PODMIOTÓW – chodzi o to, żeby w dziele ewangelizacji zaangażować wszystkich, a przede wszystkim, żeby za ewangelizację poczuli się odpowiedzialni świeccy. Nowe podmioty to świeccy, to także ruchy i stowarzyszenia, które powinny pomyśleć jakie podjąć inicjatywy.

Misja:

Ewangelizować z wielką mocą, aby wydać owoc, obfity i owoc, który przetrwa (J 15, 8.16).

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana” (Dz 4,33).

Ewangelizacja kojarzy nam się zawsze z przekazem Ewangelii, jest to rzeczywiście prawda, ale można tę ewangelizację rozumieć w sposób przedmiotowy i można ją rozumieć w sposób podmiotowy. Co to jest ewangelizacja? Ewangelizacja kojarzy nam się zawsze z przekazem Ewangelii, jest to rzeczywiście prawda, bo głoszenie Ewangelii, rozgłaszanie Ewangelii jest ewangelizacją, ale można tę ewangelizację rozumieć w sposób przedmiotowy i można ją rozumieć w sposób podmiotowy.

EWANGELIZACJA ROZUMIANA PRZEDMIOTOWO – to przekazywanie pewnej treści, pewnej ilości wiadomości. Mówi się, że głosi się Ewangelię w sensie zaznajamiania z treścią Ewangelii tych, którzy jej nie znają.

EWANGELIZACJA ROZUMIANA PODMIOTOWO – dokumenty Kościoła podkreślają bardzo mocno, że w ewangelizacji nie chodzi w pierwszym znaczeniu o przekaz treści tylko o przekaz pewnego faktu, faktu, który się wydarzył, a właściwie jeszcze precyzyjniej – ewangelizacja to jest przekazywanie samego Jezusa Chrystusa.

Jak można przekazać żywą osobę? Jest to pewien proces pokazania ludziom, że Chrystus żyje, że przyszedł do nas i chce być osobistym Zbawicielem każdego, dlatego trzeba otworzyć dla Niego serce i przyjąć Go jako swojego Zbawiciela – można by tak to opisać, nie można tego zdefiniować w postaci jakiejś formułki. To jest ewangelizacja rozumiana podmiotowo, czyli przyjęcie osoby Jezusa Chrystusa.

Świadczyć o Bogu Objawionym przez Jezusa Chrystusa w Duchu Św. i świadczyć, że Bóg umiłował ten świat, który stworzył, dał wszystkim rzeczom istnienie a ludzi powołał do życia wiecznego. Jest to pewien fakt, to nie jest tylko martwa historia, która się kiedyś zakończyła, czy jakaś wiadomość, tylko opowiadanie o czymś co żyje, co trwa, co jest FAKTEM, który dotyczy egzystencji każdego człowieka.

Strategia:

Idźcie i czyńcie uczniów”! Nie wystarczy być nawróconym: należy formować ewangelizatorów, ponieważ ewangelizatorem nie tyle jest ten, kto ewangelizuje, lecz ten kto formuje ewangelizatorów. Wielkie wyzwanie: formować formatorów.

W naszej parafii działa Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji i liczy ponad 20 osób. Opiekunem tejże grupy jest

ks. Grzegorz Kaczorowski.

 

Lista członków „Szkoły Nowej Ewangelizacji”

STARSI:

1. Magdalena Wojciechowska

2. Małgorzata Milewska

3. Izabella Kołakowska

4. Tomasz Kołakowski

5. Agnieszka Reinhardt

6. Alicja Jabłonowska

7. Wojciech Gromke

8. Agnieszka Wyszczelska

9. Anita Chmielińska

10. Rafał Kilian

MŁODSI:

1. Jacek Wojciechowski

2. Łukasz Milewski

3. Anna Milewska

4. Anna Kocięcka

5. Sylwia Blekicka

6. Anna Boniakowska

7. Mariusz Długołęcki

8. Rajmund Niszczota

9. Robert Kraczkowski

10. Maria Orysiak

11. Maria Rudnicka

12. Sławomir Rudnicki

Parafia na Facebook