Szkoła Nowej Ewangelizacji

Czym jest „Nowa Ewangelizacja”? 

Nowa_Ewangelizacja_logotyp1

Tego pojęcia użył Ojciec św. JAN PAWEŁ II po raz pierwszy, w czasie swojej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Potem będzie tego pojęcia używał w różnych swoich wypowiedziach. Na konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej skierował do Kościoła słynne wezwanie do Nowej Ewangelizacji – „patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację, nową w swoim zapale, nową w swych metodach i nową w środkach wyrazu” (Haiti 9.03.1983)

a) Ewangelizacja nowa w zapale to znaczy w zapale zrodzonym z osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, które prowadzi do nawrócenia serca. Owocem tego spotkania jest pragnienie przekazania innym radości wiary.

b) Ewangelizacja nowa w metodzie polega na głoszeniu kerygmatu, osoby Jezusa umarłego, zmartwychwstałego, uwielbionego jako jedynego Zbawiciela, Pana i Mesjasza – jest to propozycja dla każdego człowieka na dziś. Nową metodą jest też zaangażowanie każdego członka Kościoła, a zwłaszcza świeckich do tego dzieła.

c) Ewangelizacja nowa w środkach wyrazu domaga się języka egzystencjalnego. Chodzi o to, aby głosić Dobrą Nowinę językiem zrozumiałym dla każdego odbiorcy. Różne sposoby przekazu Ewangelii wypływają z pojęcia inkulturacja i mają służyć rozgłaszaniu całej treści objawionej prawdy.

NOWA EWANGELIZACJA” jest nowa:

W swojej NOWEJ GORLIWOŚCI – chodzi o to, żeby chrześcijanie ożywili w sobie odpowiedzialność za przekaz tej Ewangelii, żeby byli gotowi z tą Ewangelią rzeczywiście pójść do innych i apostołować, aby chrześcijaństwo było dynamiczne, otwarte, żeby było poszukiwaniem nowych ludzi.

W stosowaniu NOWYCH METOD – czyli poszukiwaniu nowych sposobów dotarcia z Ewangelią do dzisiejszego człowieka, adekwatnych do dzisiejszych sytuacji. Papież wymienia tu takie nowe środki jak – telewizja, radio, prasa, teatr, internet – środki, które będą bardziej odpowiadały mentalności współczesnego człowieka, jego językowi. Poszukajmy jakichś nowych metod – może przedstawienia, jakaś realizacja wizualna w postaci plakatów, billboardów.

W uczestnictwie NOWYCH PODMIOTÓW – chodzi o to, żeby w dziele ewangelizacji zaangażować wszystkich, a przede wszystkim, żeby za ewangelizację poczuli się odpowiedzialni świeccy. Nowe podmioty to świeccy, to także ruchy i stowarzyszenia, które powinny pomyśleć jakie podjąć inicjatywy.

Misja:

Ewangelizować z wielką mocą, aby wydać owoc, obfity i owoc, który przetrwa (J 15, 8.16).

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana” (Dz 4,33).

Ewangelizacja kojarzy nam się zawsze z przekazem Ewangelii, jest to rzeczywiście prawda, ale można tę ewangelizację rozumieć w sposób przedmiotowy i można ją rozumieć w sposób podmiotowy. Co to jest ewangelizacja? Ewangelizacja kojarzy nam się zawsze z przekazem Ewangelii, jest to rzeczywiście prawda, bo głoszenie Ewangelii, rozgłaszanie Ewangelii jest ewangelizacją, ale można tę ewangelizację rozumieć w sposób przedmiotowy i można ją rozumieć w sposób podmiotowy.

EWANGELIZACJA ROZUMIANA PRZEDMIOTOWO – to przekazywanie pewnej treści, pewnej ilości wiadomości. Mówi się, że głosi się Ewangelię w sensie zaznajamiania z treścią Ewangelii tych, którzy jej nie znają.

EWANGELIZACJA ROZUMIANA PODMIOTOWO – dokumenty Kościoła podkreślają bardzo mocno, że w ewangelizacji nie chodzi w pierwszym znaczeniu o przekaz treści tylko o przekaz pewnego faktu, faktu, który się wydarzył, a właściwie jeszcze precyzyjniej – ewangelizacja to jest przekazywanie samego Jezusa Chrystusa.

Jak można przekazać żywą osobę? Jest to pewien proces pokazania ludziom, że Chrystus żyje, że przyszedł do nas i chce być osobistym Zbawicielem każdego, dlatego trzeba otworzyć dla Niego serce i przyjąć Go jako swojego Zbawiciela – można by tak to opisać, nie można tego zdefiniować w postaci jakiejś formułki. To jest ewangelizacja rozumiana podmiotowo, czyli przyjęcie osoby Jezusa Chrystusa.

Świadczyć o Bogu Objawionym przez Jezusa Chrystusa w Duchu Św. i świadczyć, że Bóg umiłował ten świat, który stworzył, dał wszystkim rzeczom istnienie a ludzi powołał do życia wiecznego. Jest to pewien fakt, to nie jest tylko martwa historia, która się kiedyś zakończyła, czy jakaś wiadomość, tylko opowiadanie o czymś co żyje, co trwa, co jest FAKTEM, który dotyczy egzystencji każdego człowieka.

Strategia:

Idźcie i czyńcie uczniów”! Nie wystarczy być nawróconym: należy formować ewangelizatorów, ponieważ ewangelizatorem nie tyle jest ten, kto ewangelizuje, lecz ten kto formuje ewangelizatorów. Wielkie wyzwanie: formować formatorów.

W naszej parafii działa Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji i liczy ponad 20 osób. Opiekunem tejże grupy jest ks. Damian Jabłoński.

Parafia na Facebook